Opbouw van de website

De artikelen op deze website zijn geschreven op het opleidingsniveau, waar collega’s samenwerken om een gezamenlijk curriculum te realiseren voor de opleiding. De onderwerpen hebben de vorm van Frequently Asked Questions (FAQ’s). Voor de indeling in hoofdstukken hebben we ons laten inspireren door het recente werk van een Ierse collega Geraldine O’Neill, Curriulum Design in Higher Education (2015). Zij beschrijft de elementen van curriculumontwikkeling in een cyclisch model, zoals hiernaast afgebeeld.

Haar model geeft – in het ideale geval – een aantal achter elkaar te voltooien stappen. Elke stap legt een fundament voor de volgende en zorgt ervoor dat het curriculum een doordachte samenhang gaat vertonen.

Kort samengevat vraagt O’Neill (2015) in haar boek op de eerste plaats aandacht voor de brede maatschappelijke en sociaaleconomische context waarbinnen curriculumontwikkeling plaatsvindt. Ze benadrukt dat het belangrijk is om na te gaan welke visie op onderwijs en opleiden binnen een team de voorkeur heeft. In aansluiting op de onderwijsvisie is er dan aandacht nodig voor het onderwijsmodel. Daarna is het tijd om programmadoelen en gewenste uitkomsten van het onderwijs vast te leggen. Pas daarna zou er begonnen moeten worden met de organisatie en structurering van het onderwijs, uitmondend in de uitwerking van leer- en toets-strategieën. Het ontwerp van de modules of onderwijseenheden is in O’Neill’s ogen dan de laatste fase van de curriculumontwikkeling. Daarnaast benadrukt O’Neill nog dat er voldoende aandacht moet worden besteed aan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs door staf en studenten. Uiteindelijk zal ook moeten worden voorzien in de manier waarop het onderwijs wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Een eigen draai

Om de door O’Neill verzamelde informatie bruikbaar te maken voor de praktijk van de curriculumontwikkeling is meer uitwerking en toelichting nodig. Werken vanuit een heldere, strak geregisseerde onderwijsvisie is misschien wel ideaal, maar in de praktijk zelden haalbaar. Een curriculum wordt zelden cyclisch ontwikkeld. In de praktijk schaven vele betrokkenen op vele plekken aan verbetering. Zij zorgen ervoor dat het curriculum voortdurend in beweging is. De website Curriculumontwikkeling voor Dummies gebruikt de thema’s van O’Neill en brengt bij elk hoofdstuk een aantal onderwerpen ter sprake in de vorm van FAQ’s. Maar veronderstelt geen cyclische aanpak van onderwijsverbetering of vernieuwing.

Verder lezen in het overzicht van thema’s op deze website

Reacties zijn gesloten.